Υπηρεσίες  Διαχείρησης
& Ανάπτυξης Προσωπικού

  • Υπολογισμός μισθοδοσίας, έκδοση και υποβολή μισθοδοτικών καταστάσεων ΑΠΔ.

  • Συμπλήρωση και υποβολή συμβάσεων, εντύπων Ι.Κ.Α, Ο.Α.Ε.Δ, Σ.Ε.Π.Ε.

  • Παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων επιδότησης θέσεων εργασίας.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εργατικά και μισθοδοσίας.

  • Μηχανοργάνωση μισθοδοσίας.